Школска документација

Анекс Годишњег плана 2022-2023

Годишњи план рада 2022/2023

Финансијски извештаји :

Tabela FIN.PLAN 2023 1-1084 rebalans

Tabela FIN.PLAN 2023 usaglasen -usvojen 1-1084

PFI3-2023-00705-1_O5_2023-10-09T10-47-59

PFI2-2023-00705-1_O5_2023-07-05T09-56-29

PFI1-2023-00705-1_O5_2023-04-07T09-06-42

PFI4-2022-00705-1_O5_2023-01-06T10-00-39

GFI-2022-00705-1_2023-02-27T11-53-26

Квартални извештај о извршењу буџета 01.01.-31.12.2022.године

Завршни рачун за 2021

PFI1-2021

PFI4-2021

PFI3-2021

PFI2-2021

PFI3-2022

PFI1-2022

PFI2-2022

FIN.PLAN 2021 usagl. IFISUP-izmena Rebalans 26.11.

FIN.PLAN 2021 usagl. IFISUP-izmena ekskurzija

FIN.PLAN 2021 usagl. IFISUP-izmena Rebalans 26.11.

FIN.PLAN 2021 usagl. IFISUP-izmena skola

FIN.PLAN 2021 usagl. IFISUP-izmena ekskurzija

FIN.PLAN 2021 usagl. IFISUP-izmena skola

Правилници :

Статут

Правилник о раду

Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивања књиговодственог са стварним стањем

Правилник о похваљивању и награђивању ученика

Правилник о избору ученика генерације

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа

Правилник о накнади путних трошкова запослених

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика 2022

Правилник о заштити података о личности

Правилник о ближем уређењу поступка јавних набавки

Пословник о раду Школског одбора

Пословник о раду Наставничког већа

Правилник о испитима у основној школи

Правилник о организацији и систематизацији радних места_06_2020 

Пословник о раду ученичког парламента 2018

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

ШРП 2019-2024 N

Правилник о безбедности и здрављу на раду

Инфроматор о раду школе

Годишњи план рада школе

Статут школе

Школски развојни план 2019-2024

Пословник о раду наставничког већа

Пословник о раду ученичког парламента

Правилник о испитима у Основној школи

Правилник о похваљивању и награђивању ученика

Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика

Правилник о начину регулисања изостанака ученика

Правилник о дисциплинској и материјаној одговорности запослених

Правилник о накнади путних трошкова запослених

Правилник о организацији буџетског рачуноводства

Правилник o организацији и спровођењу пописа имовине

Правилник о организацији и систематизацији послова ОШ